Het Klavertje

 

Leerstoornissen

Lees- en spellingsproblemen

Naar schatting heeft 20% van de basisschoolleerlingen leerproblemen. Hiervan heeft 10% leesproblemen.

Wat zijn de kenmerken van lees- en spellingsproblemen?

 • Problemen met de leesvoorwaarden
  • Onvoldoende auditieve vaardigheden (auditieve analyse en synthese, rijmen, auditieve discriminatie, …)
  • Onvoldoende visuele vaardigheden: ruimtelijk-visuele aspecten (visuele analyse en synthese, visuele discriminatie, links/rechts oriëntatie, ruimtelijk inzicht)
  • (Subtiele) problemen met de taal en spraakontwikkeling
 • Kenmerken bij het lezen
  • te traag (spellend) of te onnauwkeurig (radend) lezen
  • hardnekkig letters verwarren (visuele en auditieve verwarringen)
  • niet lang kunnen lezen en/of moeilijk kunnen lezen zonder visuele ondersteuning
  • onvoldoende begrijpen wat gelezen wordt
  • problemen met een ander schrift
  • het trage leestempo is een rem voor de schoolactiviteiten
 • Kenmerken bij het spellen
  • automatiseringsproblemen (klank-tekenkoppeling)
  • problemen om de aandacht te verdelen over de verschillende taken
  • zwak geheugen voor woordbeelden
  • moeite om regels te integreren
  • te traag spellen
  • schrijven en denken gaan niet samen
  • tekst wordt een knoeiboel

Deze problemen kunnen soms vroeg (bij het voorbereidend of aanvankelijk lezen), soms pas heel laat (bij het gevorderd lezen), tot uiting komen. Veel zal afhangen van de spontane compensatiemogelijkheden van het kind.

Het vroeg signaleren en verwijzen van kinderen met lees- en spellingsproblemen is een basisregel. Hoe sneller met therapie kan worden gestart, hoe gunstiger de prognose. Wanneer de deelleerprocessen voor lezen en spellen niet beheerst zijn of wanneer het aanvankelijk lezen niet vlot op gang komt, kan een logopedisch en/of psychomotorisch onderzoek uitwijzen of therapie al dan niet wenselijk is.

Het onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan.
Een logopedisch onderzoek naar de deelleerprocessen lezen en spellen, het niveau van  technisch en begrijpend lezen, de gehanteerde leesstrategieën en het spellingsniveau.
Een psychomotorisch onderzoek naar de ruimtelijk-visuele vaardigheden, de schrijfmotoriek, de lateralisatie en de concentratie.
Eventueel aangevuld met een psychologisch onderzoek naar intelligentie.

Het doel van de therapie is eventuele psychomotorische tekorten weg te werken en op logopedisch vlak het bereiken van een maximaal niveau van automatisering van woordherkenning en schriftbeeldvorming. Het kind moet leren omgaan met zijn laag niveau van automatisering. Er wordt vertrokken vanaf het beheersingsniveau van het kind (dit is niet het klasniveau). De leerstof wordt in kleine stapjes opgebouwd. Er wordt tevens getracht eventuele emotionele of sociale gevolgen te voorkomen of te minimaliseren. 

naar boven 

Rekenproblemen

rekenproblemen

Heel wat kinderen ondervinden rekenproblemen op school. 1 kind op 3 heeft moeilijkheden bij één of meerdere onderdelen van rekenen.

Het vroeg signaleren en verwijzen van kinderen met rekenproblemen is een basisregel. Hoe sneller met therapie kan worden gestart, hoe gunstiger de prognose. Wanneer het aanvankelijk rekenen niet vlot op gang komt, kan een logopedisch en/of psychomotorisch onderzoek uitwijzen of therapie al dan niet wenselijk is.

Het onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan.
Een logopedisch onderzoek naar de rekenvoorwaarden en het niveau van technisch en inzichtelijk rekenen.
Een psychomotorisch onderzoek naar de  visueel-ruimtelijke vaardigheden en de concentratie.
Dit wordt eventueel aangevuld met een psychologisch onderzoek naar intelligentie.

Het doel van de therapie is eventuele psychomotorische tekorten weg te werken en op logopedisch vlak het bereiken van een maximaal niveau van automatisering van het technisch rekenen. Verder wordt er gewerkt aan het inzichtelijk rekenen. Het kind moet leren omgaan met zijn laag niveau van automatisering. Er wordt vertrokken vanaf het beheersingsniveau van het kind (dit is niet het klasniveau). De leerstof wordt in kleine stapjes opgebouwd. Er wordt tevens getracht eventuele emotionele of sociale gevolgen te voorkomen of te minimaliseren.  Indien nodig wordt er een psychomotorische therapie opgestart om de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het inzicht te trainen.

naar boven