Het Klavertje

 

> NLD

NLD (NIET-VERBALE-LEERSTOORNIS)

Uit onderzoek blijkt dat er bij ongeveer 10% van de kinderen met leerstoornissen sprake zou zijn van NLD. De oorzaak zou een niet goed functionerende rechterhersenhelft zijn, die als taak het leggen van verbindingen heeft.

Kinderen met NLD (niet-verbale leerstoornis) beschikken over een goed auditief-verbaal geheugen. Ze hebben een sterke drang tot het steeds maar verbaal uitleggen, vaak zonder dat het kind de betekenis van de woorden begrijpt. Eindeloos vertellen gaat hen goed af. Kinderrijmpjes en gedichten leren lukt zeer goed. 
Daarnaast blijken onder meer de technische leesvaardigheid en de spellingvaardigheid (woordbeelden) van een gemiddeld niveau te zijn.
Inzichtelijk rekenen (vraagstukken en toepassingen) en begrijpend lezen verloopt echter moeizaam. Ze zijn gericht op details en missen dan het grotere verband.
Op vlak van psychomotoriek zien we concentratieproblemen, zwak visueel geheugen en visueel-ruimtelijke problemen.
Ze kunnen sociaal onhandig zijn omdat ze niet-verbale signalen onvoldoende begrijpen.
Ook hebben ze moeite met het flexibel omgaan met veranderende situaties.

 

Onderzoek naar NLD

Een logopedisch onderzoek naar de spellings- en rekenvaardigheden en naar het niveau van technisch en begrijpend lezen.
Een psychomotorisch onderzoek peilt naar de fijne en grove motoriek, de aandacht en concentratie, het visueel geheugen en de visueel-ruimtelijke capaciteiten.
Een psychologisch onderzoek naar intelligentie en sociale omgang is wenselijk.

 

Welke problemen ondervinden NLD-kinderen thuis en op school?

Psychomotorische problemen :

 • Problemen met zien, voelen en doen 
  Kinderen met NLD zijn vaak onhandig en een zwakke ontwikkeling van de fijne motoriek. Het vastpakken van dingen (tactiel) en de visuele perceptie leveren problemen op.  Soms is er sprake van houterig gedrag.
 • Kinderen met NLD kunnen zich goed concentreren op auditief materiaal, maar ze vertonen vaak uitgesproken aandachtsproblemen voor de tactiele en visuele inhoud. Een voorgelezen verhaal navertellen lukt bijvoorbeeld wel, maar de plaatjes van een verhaal in een logische volgorde rangschikken lukt veel moeilijker.
 • Kinderen met NLD beschikken over een zwak visueel geheugen: nauwkeurig waarnemen, verwoorden wat je ziet, beschikken over voldoende begrippen en woorden om figuren te beschrijven is moeilijk voor hen. 
 • Visueel-ruimtelijke problemen
  Het visueel-ruimtelijik voorstellen van gegevens is erg moeilijk. Vooral het inzichts-aspect (metend rekenen, meetkunde, vraagstukken of cijferen) speelt hen parten.  Meestal zien de kinderen met NLD wel wat ze moeten doen, maar krijgen ze de opdrachten niet voor elkaar.

Sociale problemen

 • Sociale onhandigheid doordat niet-verbale signalen onvoldoende begrepen worden. Er wordt vaak niet-passend op en situatie gereageerd.  
 • Moeite met het flexibel omgaan met veranderende situaties.
 • Kinderen met NLD hebben de neiging om alles letterlijk te begrijpen en hebben dan ook weinig gevoel voor humor.
 • Door hun beperkte probleemoplossingsvaardigheden kunnen kinderen met NLD complexe en/of nieuwe sociale situaties niet goed aan.

Schoolse vaardigheden :

 • Getallenkennis, meetkunde en metend rekenen
  Op het gebied van wiskunde zijn er blijvende problemen met de visueel-ruimtelijke voorstelling van getallen en met de ruimtelijke organisatie (vb. Getallenassen, spiegelingen, symmetrie-assen, patronen, lengte en inhoud, …). Ze hebben ook moeite cijferen, en het opmerken van visuele details, zoals de bewerkingstekens (+, -, x, :).
 • Vraagstukken
  Oefeningen die inzicht vergen en waarbij er geredeneerd moet worden (vb. vraagstukken), worden vaak niet begrepen. Het patroon wordt niet gezien omdat elk vraagstuk bekeken wordt met veel oog voor details. Modelvraagstukken bieden geen oplossing, vermits elk vraagstuk andere details bevat. De ongeschreven, impliciete structuur wordt niet herkend
 • Begrijpend lezen
  Dit lukt als de antwoorden letterlijk in de tekst te vinden zijn. Wanneer de vragen betrekking hebben op emoties, figuurlijke taal en het interpreteren wordt de impliciete inhoud niet begrepen.

 

Het doel van de therapie

Er wordt getracht de psychomotorische tekorten bij te werken en op logopedisch vlak de zwakkere schoolse vaardigheden te optimaliseren.

Dit gebeurt door  vooral gebruik te maken van hun sterke verbale mogelijkheden. Als een kind met NLD kan vertellen wat het ziet, krijgt het die informatie ook binnen via het horen. Juist omdat deze kinderen zichzelf horen vertellen wat ze zien, onthouden ze beter en kunnen ze ermee leren redeneren.

Daarnaast is sociale-vaardigheidstraining vaak wenselijk.

naar boven